image
image
image
image
image
image

مشخصات پروژه

نام مرکز جامع تشخیص سرطان پیام
کاربری تشخیصی و درمانی
خدمات پت سی تی، پت ماموگرافی و SPECT
محل پروژه فرودگاه پیام کرج