مشخصات پروژه

نام مجتمع گلخانه ای رودبار جنوب
شرکت مجری یکتا توسعه کشاورزی ملل
مساحت کل زیربنا(هکتار) 18
کاربری کشاورزی
محل پروژه رودبار جنوب کرمان