مشخصات پروژه

نام شهرک گلخانه ای شیروان
شرکت مجری یکتا توسعه کشاورزی ملل
مساحت کل (هکتار) 100
کاربری کشاورزی
محل پروژه شیروان خراسان شمالی