image
image
image
image
image
image

مشخصات پروژه

نام مجتمع هرمزان
شرکت مجری عمران تکلار
مساحت کل زیربنا(مترمربع) 17500
کاربری فرهنگی و ورزشی
محل پروژه تهران