"میزان سرمایه شرکت در حال حاضر مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال می باشد"