تاریخ تأسیس: 1396

مدیرعامل: سید حسین جوادی

موضوع فعالیت:

  • شرکت تخصصی در زمینه مدیریت فروش و بهره برداری از کلیه پروژه های ساخته شده و یا در دست احداث مجموعه ملل
  • انجام کلیه امور اقتصادی، تجاری، بازاریابی، فروش و سایر فعالیت های ذیربط در این زمینه در چهارچوب مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران
  • ارائه خدمات مدیریت، مشاوره مالی و انجام مطالعات امکان سنجی و تدوین و اجرای سیاستهای فروش برای کلیه پروژه ها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
  • مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در پروژه ها و شرکت ها از طریق تأسیس یا تعهد سهام شرکت های جدید یا خرید و یا تعهد سهام شرکت های موجود
  • اخذ نمایندگی از مؤسسات و شرکت های معتبر داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف مرتبط با موضوع فعالیت شرکت
  • انجام کلیه امور مجازی که به طور مستقیم و غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشند