تاریخ تأسیس: 1377

مدیرعامل: صالح نقی پور

موضوع فعالیت:

 

  • هلدینگ ساختمانی فعال در زمینه پروژههای عمرانی و بازآفزینی شهری و سهامدار 29 شرکت عمران و مسکن در کل کشور
  • پیمانکاری و مدیریت پیمان در حوزه های عمرانی و ساختمانی خصوصاً بازسازی بافتهای فرسوده شهری
  • مدیریت و تهیه طرحهای شهرسازی، معماری، نقشه های تفکیکی، آماده سازی و دیگر اقدامات اجرایی و تولید ساختمانهای لازم
  • تهیه و اجرای طرحهای عمران شهری با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
  • مدیریت، فروش، نقل و انتقال، اجاره و استجاره اموال و مستحدثات موضوع عملکرد شرکت
  • صدور خدمات فنی و مهندسی در رشته های شهر سازی ، معماری و ساخت و ساز مسکن و ساختمان ،انجام امور بازرگانی داخلی بخش مسکن و ساختمان- انجام امور بازرگانی خارجی ( صادرات و واردات )
  • مشارکت در هر نوع سرمایه گذاری که به گونه ای به بخش مسکن و ساختمان مربوط باشد