تاریخ تأسیس: 1382

مدیرعامل: قاسم رضوانی

موضوع فعالیت: 

  • تولید روغن خام خوراکی و مایع و کنجاله از کلیه دانه های روغنی
  • فعالیت در زمینه کشت و زرع دانه های روغنی
  • احداث، تأسیسات و خرید و فروش ماشین آلات و انجام عملیات تجاری و بازرگانی اعم از خرید و فروش و صادرات و واردات بر روی تمامی فراورده های تولید شده