تاریخ تأسیس: 1389

مدیرعامل: ابوالقاسم سیف الهی

موضوع فعالیت: 

  • پیمانکاری و مدیریت پیمان در حوزه های عمرانی و ساختمانی خصوصاً مجتمع های بزرگ مسکونی، اداری، تجاری، فرهنگی و درمانی
  • شناسایی و ابتیاع املاک مناسب جهت احداث ساختمان با کاربری مسکونی، اداری، تجاری و یا بصورت ترکیبی
  • مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای امور عمرانی (اعم از مسکونی، اداری، تجاری، راهسازی و تأسیساتی در داخل یا خارج کشور)
  • بررسی و شناسایی موقعیت های سرمایه گذاری و تولید در داخل و خارج از کشور
  • انجام خدمات فنی و مهندسی با روش های پیمانکاری یا مدیریت پیمان در سرمایه گذاریهای مشترک