تاریخ تاسیس: ۱۳۹۱
مدیرعامل: 
موضوع فعالیت:

  • انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی براساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا. ایران
  • تحصیل پوشش بیمه های اتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه های صادره در چهارچوب ضوابط بیمه مرکزی ج.ا. ایران
  • قبول بیمه های اتکایی از موسسات بیمه داخلی یا خارجی در حدود مقررات مربوط 
  • سرمایه گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی در چهارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه