تاریخ تأسیس: ۱۳۸۴

مدیرعامل: ایوب باقرتبار

موضوع فعالیت: 

  • معاملات اوراق بهادار از قبیل سهام، اوراق مشارکت، حق تقدم خرید سهام، اختیار معامله و قراردادهای آتی برای دیگران
  • بازارسازی و بازارگردانی اوراق بهادار و کالاهای پذیرفته شده
  • مدیریت صندوقهای سرمایه گذاری
  • مشاوره و انجام کلیه امور اجرایی برای پذیرش اوراق بهادار یا کالا در هر یک از بورس ها و بازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشر یا عرضه کننده کالاها
  • دارای مجوزهای معاملات اوراق تأمین مالی، معاملات کالا، معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار، معاملات برخط اوراق بهادار، معاملات بر خط کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا، مشاور عرضه و پذیرش اوراق بهادار