تاریخ تأسیس: 1398

مدیرعامل: مریم نقوی زاده

موضوع فعالیت:

 • تأمين و اداره واحد یا واحدهای ارائه خدمات بهداشتي درماني در زمينه‌ي ساخت وتجهيز بيمارستان ومرکز جامع سرطان وبهره برداری درسراسرکشور
 • ارائه خدمات بهداشتی و پیشگیری، تشخیصی و درمانی – توانبخشی و ارتقاء سلامت به مراجعین و اعضاء براساس مجوز دریافتی و تعرفه و استانداردها و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
 • تأمین امکانات بهداشتی، درمانی مورد نیاز شرکت اعم از وسائل، تجهیزات و اموال منقول و غیرمنقول
 • تجهیز واحدهای بهداشتی، درمانی واگذار شده از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از محل تسهیلات دریافتی و سرمایه شرکت
 • ارائه خدمات حمایتی، پشتیبانی و تدارکاتی به مراکز پزشکی، بهداشتی و توانبخشی
 • ارائه خدمات نظارتی، کارشناسی و مدیریتی به سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی در زمینه‌های پزشکی بهداشتی و توانبخشی
 • ارائه هرگونه خدمات بهداشتی و درمانی به تمامی اشخاص ذینفع اعم از اتباع داخلی و خارجی
 • جذب،هدایت وانجام امورخدماتی مختلف بیماران خارجی متقاضی استفاده از خدمات درمانی در ایران
 • تهیه و تولید و توزیع وسائل، تجهیزات، ملزومات بهداشتی – درمانی، داروئی  وآرایشی و بهداشتی و خریدو فروش وصادرات و واردات هرگونه دارو وتجهیزات و ملزومات بهداشتی و درمانی و موادغذایی و رژیمی مجاز و مکمل های غذایی مجاز  داخل و خارج از کشور
 • تولید مواد غذایی مجاز فراسودمند و مکمل های ورزشی مجاز و خدمات ارتقای سلامت
 • فراهم نمودن زمینه و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در سایر کشورها