پارکینگ طبقاتی و مجتمع تجاری امام دزفول
تاریخ شروع: ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
تاریخ اتمام: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
درصد پیشرفت پروژه:
- این پروژه واقع در شهرستان دزفول می باشد.
- مساحت زمین پروژه 2462 مترمربع و مساحت کل زیر بنا 22158 مترمربع می باشد.
- کاربری کل 7 طبقه پارکینگ طبقاتی و 3 طبقه تجاری است.