مجتمع تجاری خورشید کرمانشاه
درصد پیشرفت پروژه:
- این پروژه واقع در خیابان مدرس کرمانشاه می باشد.
- مساحت زمین پروژه 1442 و مساحت کل زیر بنا 6300 متر مربع است.
- کاربری پروژه نیز تجاری می باشد.