مجتمع تجاری اداری توسکا
درصد پیشرفت پروژه:
- این پروژه واقع در شهرستان رشت می باشد.
- مساحت کل زیر بنای پروژه 6131 متر مربع و کاربری آن تجاری اداری است.