اعضای هیئت مدیره

  • محمدرضا مروجی
  • سمت:رئیس هیئت مدیره
  • سید امین جوادی
  • سمت:نایب رئیس هیئت مدیره
  • غفور خُرامهر
  • سمت: مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
  • محسن اسعدی
  • سمت:عضو هیئت مدیره
  • محمدحسین مهدوی عادلی
  • سمت:عضو هیئت مدیره